Algemene Voorwaarden Pedicurepraktijk Weerselo

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Weerselo en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Weerselo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Pedicurepraktijk Weerselo zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen worden gemaakt; via de app, telefonisch of per e-mail.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicurepraktijk Weerselo door te geven. De afmelding kan plaatsvinden via de app, telefonisch of per e-mail.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicurepraktijk Weerselo 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan de cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicurepraktijk Weerselo de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicurepraktijk Weerselo, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven,
doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Pedicurepraktijk Weerselo vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. Deze tarieven zijn inclusief 21% btw.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant te voldoen. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicurepraktijk Weerselo.

Pedicurepraktijk Weerselo is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Personeel in de praktijk

Indien Pedicurepraktijk Weerselo dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een collega pedicure.

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicurepraktijk Weerselo. De persoonlijke gegevens worden door Pedicurepraktijk Weerselo opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Pedicurepraktijk Weerselo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Weerselo verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Weerselo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Weerselo is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicurepraktijk Weerselo.

Diefstal wordt door Pedicurepraktijk Weerselo altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Pedicurepraktijk Weerselo geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicurepraktijk Weerselo.

Pedicurepraktijk Weerselo dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk Weerselo de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicurepraktijk Weerselo en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Weerselo het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op welke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Weerselo en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

2018 tot heden - Pedicurepraktijk Weerselo

Uw voeten in goede handen!

Volg mij
Provoet lidmaatschapsnr: 314476
ProCert lidmaatschapsnr: 14538
Recensies
Hier komt de samenvatting van beoordelingen te staan.
Schrijf ook een recensie
©2023 Pedicurepraktijk Weerselo
Ontwerp en realisatie: MarkYourMedia

Afspraak maken